Privacy Statement

’t Veiligheidshuys neemt uw privacy erg serieus en zal uw persoons- en bedrijfsgegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken. ’t Veiligheidshuys houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. ’t Veiligheidshuys verwerkt hoofdzakelijk persoon- en bedrijfsgegevens voor advisering en certificering van cursussen én voor het verbeteren van de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is ’t Veiligheidshuys. De functionaris gegevensbescherming van ’t Veiligheidshuys is bereikbaar via info@hetveiligheidshuys.nl of per post via:

’t Veiligheidshuys
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Bolwerk 58
6811 JW Arnhem

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht ’t Veiligheidshuys te verzoeken om inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via info@hetveiligheidshuys.nl of via bovengenoemd postadres.

Derden

’t Veiligheidshuys zal uw persoons -of bedrijfsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven en/of dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten opdracht of dat deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

’t Veiligheidshuys bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals overeengekomen in de opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

’t Veiligheidshuys zal zich inspannen voldoende, volgens algemeen gebruikelijke technieken en methodes, technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

’t Veiligheidshuys heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Doel gebonden toegangsbeperking
 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Encryptie (versturen van) digitale bestanden met persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij? En met welke doelen doen we dat?

In de opleidingstrajecten waarbij een uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing is, stelt ‘t Veiligheidshuys de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt vast. Evenals de bewaartermijn van persoonsgegevens. Omdat ’t Veiligheidshuys beslist ‘waarom’ en ‘hoe’ persoonsgegevens worden verwerkt is ’t Veiligheidshuys verwerkingsverantwoordelijke. Zodoende hoeven wij geen verwerkersovereenkomst met u af te sluiten. Met deze Privacy Statement geeft u ons toestemming om de volgende gegevens te verwerken:

(N.B. Wij erkennen wel dat de vraag wie verwerkingsverantwoordelijke is een enigszins grijs gebied betreft. Op uw aanvraag zijn wij bereid toch een verwerkingsovereenkomst af te sluiten.)

BHV basis en herhaling, ploegleider, preventiemedewerker, hoofd BHV, medisch handelen, EHBO, Kinder EHBO

Betrokkene(n)
Bedrijf en/of kandidaten

Persoonsgegevens
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
examen en/of cursusgegevens
Handtekening
Melding na examen
Nationaliteit

Bedrijfsgegevens
Naam
KVK nummer
BTW nummer
Telefoonnummer
Emailadres
Correspondentie Adres
Vestigingsadres
Bankrekeningnummer
Contactperso(o)n(en)
Betalingsgegevens

Verzameldoelen primair

 • Certificering
 • Aanmelden en afhandelen van een certificaat- of diploma-aanvraag aan derde certificerende instanties

Verzameldoelen secundair

 • Managementdoeleinden
 • Statistiek
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid
 • verbeteren van de dienstverlening
 • behandelen van geschillen
 • bijhouden van een registeren van diploma- en certificaathouders
 • bewaking van de geldigheid van diploma’s en certificaten
 • berekenen, vastleggen en innen van gelden
 • andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
 • Het toekennen en beheren van uw account

Ontvangers

 1. Personen onder leiding van ’t Veiligheidshuys belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Instructeurs
 3. Eduframe (cursistadministratiesysteem)
 4. Certificerende instanties Rode kruis, Oranje kruis, NRR, CBR, NIBHV

Doorgifte buiten EU

Nee

Wijzigingen

’t Veiligheidshuys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement op www.hetveiligheidshuys.nl voor eventuele updates.